วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1)
ระดับ ปวส.1 ให้ชำระเงินแค่ค่าหน่วยกิต(ค่าเทอม)+ค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า 100บาท

ตารางรายละเอียดจำนวนเงินค่าหน่วยกิต(ค่าเทอม)+ค่าปรับล่าช้า 100 บาท
ลำดับ สาขาวิชา สาขางาน กลุ่มผู้เรียน
ระดับ ปวส.1
จำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมด
( ค่าหน่วยกิจ +ค่าปรับล่าช้า)
1. เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ห้อง1/1(รับจาก ปวช.) 3,200 บาท
ห้อง1/2(รับจาก ปวช./ทวิภาคี) 3,300 บาท
ห้อง1/3,4,5,6 (รับจาก ม.6) 3,300 บาท
2. เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ห้อง1/1 (รับจาก ปวช.) -
ห้อง1/2 (รับจาก ม.6) 3,200 บาท
3. เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมและ
ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ
ห้อง1/1 (รับจาก ปวช.) -
ห้อง1/2 (รับจาก ม.6) 3,200 บาท
4. ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ห้อง1/1,2 (รับจาก ปวช.) 3,400 บาท
ห้อง1/3,4,5,6 (รับจาก ม.6) 3,300 บาท
ห้อง1/7,8,9,10 (รับจาก ม.6) 3,300 บาท
5. อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ห้อง1/1 (รับจาก ปวช.) 2,800 บาท
ห้อง1/2 (รับจาก ม.6) 2,900 บาท
อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ห้อง1/3 (รับจาก ปวช./ทวิภาคี) 3,400 บาท
6. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ห้อง1/1 (รับจาก ปวช.) 2,200 บาท
ห้อง1/2 (รับจาก ม.6) 3,400 บาท
7. ก่อสร้าง ก่อสร้าง ห้อง1/2 (รับจาก ม.6) 3,100 บาท
8. โยธา โยธา ห้อง1/1 (รับจาก ปวช.) 3,300 บาท
ห้อง1/2,3,4,5 (รับจาก ม.6) 2,800 บาท
9. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ห้อง1/1 (รับจาก ปวช.) 2,200 บาท
ห้อง1/2 (รับจาก ม.6) 3,600 บาท
10. เทคโนโลยีสารสนเทศ นักพัฒนาซอฟตฺแวร์คอมพิวเตอร์ ห้อง1/1 (รับจาก ปวช./ ม.6) 3,400 บาท
         

รหัสสาขาวิชา   นักศึกษาสามารถ ชำระเงิน ได้ 3 วิธี ดังนี้


วิธีที่1 ชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้โดยตรง ทุกสาขาทั่วประเทศ มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 นำเอกสารบัตรลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้ Print จากระบบ ศธ 02 ออนไลน์ ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยโดยตรงทุกสาขาทั่วประเทศ


ขั้นตอนที่2 ชำระเงิน ค่าหน่วยกิจ(ค่าเทอม)+ค่าปรับล่าช้า ให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
เก็บหลักฐานที่ได้จากการชำระเงินไว้กับตัวเองและรักษาเก็บไว้ให้ดี


ขั้นตอนที่3 นำเอกสารหลักฐานการชำระเงิน จากธนาคาร มาส่งผ่านทางระบบส่งหลักฐานให้งานการเงินเพื่อออกใบเสร็จ
กดเพื่อกลับไปส่งหลักฐาน

                 

 


วิธีที่2 ชำระเงินผ่าน App Krungthai NEXT มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่1 กด App Krungthai NEXTขั้นตอนที่ 2 กดเลือกเมนูจ่ายเงิน หรือ จ่ายบิล
ขั้นตอนที่ 3 กดเลือกเมนูหมวดหมู่ แล้วใส่รหัสสถานศึกษา 81535 กดค้นหา ระบบจะแสดงชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีขั้นตอนที่ 4 กรอกข้อมูลรหัสอ้างอิง1 ให้ใส่รหัสประจำตัวนักศึกษา หลังจากนั้นกรอกข้อมูลรหัสอ้างอิง 2 ให้ใส่รหัสสาขาวิชา(ใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น)สุดท้ายให้กรอกข้อมูลจำนวนเงินค่าลงทะเบียน(จำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมด คือ ค่าหน่วยกิต+ค่าปรับล่าช้า) เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้วให้กดปุ่มจ่ายเงิน
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง แล้วกดปุ่มยืนยัน ในกรณีที่ใช้ Appโทรศัพท์ ของบุคคลอื่นให้ระบุชื่อ สกุลของนักศึกษาในช่องบันทึกช่วยจำขั้นตอนที่ 6 นำหลักฐานการชำระเงินจากการโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่าน App Krungthai NEXTมายื่นในระบบส่งหลักฐานให้งานการเงินเพื่อออกใบเสร็จ
กดเพื่อกลับไปส่งหลักฐาน

 

 

วิธีที่ 3 จ่ายผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยรุ่นใหม่

    

หมายเหตุ รหัสอ้างอิง1 คือ รหัสประจำตัวนักเรียน รหัสอ้างอิง 2 คือรหัสสาขาวิชา