รายละเอียดจำนวนเงินค่าหน่วยกิต
ลำดับ สาขาวิชา สาขางาน กลุ่มผู้เรียน
ระดับ ปวส.1
จำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมด
( ค่าหน่วยกิจ +ค่าปรับล่าช้า)
1. เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ห้อง1/1(รับจาก ปวช.) 3,200 บาท
ห้อง1/2(รับจาก ปวช./ทวิภาคี) 3,300 บาท
ห้อง1/3,4,5,6 (รับจาก ม.6) 3,300 บาท
2. เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ห้อง1/1 (รับจาก ปวช.) -
ห้อง1/2 (รับจาก ม.6) 3,200 บาท
3. เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมและ
ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ
ห้อง1/1 (รับจาก ปวช.) -
ห้อง1/2 (รับจาก ม.6) 3,200 บาท
4. ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ห้อง1/1,2 (รับจาก ปวช.) 3,400 บาท
ห้อง1/3,4,5,6 (รับจาก ม.6) 3,300 บาท
ห้อง1/7,8,9,10 (รับจาก ม.6) 3,300 บาท
5. อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ห้อง1/1 (รับจาก ปวช.) 2,800 บาท
ห้อง1/2 (รับจาก ม.6) 2,900 บาท
อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ห้อง1/3 (รับจาก ปวช./ทวิภาคี) 3,400 บาท
6. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ห้อง1/1 (รับจาก ปวช.) 2,200 บาท
ห้อง1/2 (รับจาก ม.6) 3,400 บาท
7. ก่อสร้าง ก่อสร้าง ห้อง1/2 (รับจาก ม.6) 3,100 บาท
8. โยธา โยธา ห้อง1/1 (รับจาก ปวช.) 3,300 บาท
ห้อง1/2,3,4,5 (รับจาก ม.6) 2,800 บาท
9. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ห้อง1/1 (รับจาก ปวช.) 2,200 บาท
ห้อง1/2 (รับจาก ม.6) 3,600 บาท
10. เทคโนโลยีสารสนเทศ นักพัฒนาซอฟตฺแวร์คอมพิวเตอร์ ห้อง1/1 (รับจาก ปวช./ ม.6) 3,400 บาท