ขั้นตอนที่1กรอกใบสมัคร
     

กรุณาอ่าน และปฏิบัติตาม ก่อนเข้าสู่ระบบกรอกใบสมัครเรียน (ปุ่มกดอยู่ด้านล่างสุด)

        นักเรียนนักศึกษา ที่จะสมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภททั่วไป(รอบเพิ่มเติม)สามารถสมัครได้ในสาขาวิชาที่ยังไม่เต็มเท่านั้น สาขาวิชาที่เต็มแล้ว วิทยาลัยฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเพิ่มอีก โดยมีรายละเอียดสาขาวิชาที่รับเพิ่มเติมดังนี้

1. สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับสมัครเพิ่มเติม ระดับ ปวช.
1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ลำดับที่
สาขาวิชา
สาขางาน
รับเพิ่ม(คน)
1
ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล (รับเฉพาะผู้จบจาก ม.3)
6
2
ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ (รับเฉพาะผู้จบจาก ม.3)
6
3
ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง (รับเฉพาะผู้จบจาก ม.3)
14
4
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ (รับเฉพาะผู้จบจาก ม.3)
12
5
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ (รับเฉพาะผู้จบจาก ม.3)
6
1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ลำดับที่
สาขาวิชา
สาขางาน
รับเพิ่ม(คน)
1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับเฉพาะผู้จบจาก ม.3)
9
1.3 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ (รับเฉพาะผู้จบจาก ม.3) 11

 

2.สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับสมัครระดับ ปวส.
2.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ลำดับที่
สาขาวิชา
สาขางาน
รับเพิ่ม(คน)
1
เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์(รับเฉพาะผู้ที่จบจาก ปวช.ช่างยนต์ )
5
  เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี รับเฉพาะผู้ที่จบจาก ปวช.ช่างยนต์)
7
   

เทคนิคยานยนต์(รับจาก ม. 6หรือ ปวช.ต่างสาขา)เรียนที่วิทยาลัยฯ

เต็ม
  เทคนิคยานยนต์(รับจาก ม.6หรือ ปวช.ต่างสาขา)เรียนที่ศูนย์มายอ
6
2
เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล (รับเฉพาะผู้ที่จบจาก ม.6 หรือ ปวช.ต่างสาขา)
14
3
เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์(รับเฉพาะผู้ที่จบจาก ม.6 หรือ ปวช.ต่างสาขา)
4
4
ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง (รับเฉพาะผู้ที่จบจาก ม.6 หรือ ปวช.ต่างสาขา)
เต็ม
5
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (รับเฉพาะผู้ที่จบจาก ม.6 หรือ ปวช.ต่างสาขา)
4
    อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม(รับเฉพาะผู้ที่จบจาก ปวช.อิเล็กทรอนิกส์)
14
  อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์(ทวิภาคี รับเฉพาะผู้ที่จบจากปวช.อิเล็กทรอนิกส์ และ ปวช.ไฟฟ้า)
19
6
ก่อสร้าง ก่อสร้าง(รับจากผู้ที่จบจาก ม.6หรือปวช ต่างสาขา)
12
7 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(รับจาก ปวช.อิเล็ก/เทคนิคคอมฯ) 7
    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(รับจากม.6หรือ ปวช.ต่างสาขา) 3
8 โยธา โยธา(รับจาก ปวช.โยธา และก่อสร้าง) 4
2.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ลำดับที่
สาขาวิชา
สาขางาน
รับเพิ่ม(คน)
1
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล(เรียนที่วิทยาลัยฯรับจาก ปวช.ทุกสาขาวิชาและ ม.6)
9
2
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล(เรียนที่ศูนย์มายอรับจาก ปวช.ทุกสาขาวิชาและ ม.6)
5
3
การบัญชี การบัญชี(เรียนที่ศูนย์มายอรับจากปวช.ทุกสาขาวิชาและ ม.6)
8
2.3 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลำดับที่
สาขาวิชา
สาขางาน
รับเพิ่ม(คน)
1
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ(รับจากปวช.ทุกสาขาวิชาและม.6)
10