ขั้นตอนการ Download ชุดเอกสารมอบตัวและส่งหลักฐานการรับสมัครทางไปรษณีย์
ขั้นตอนที่1 กด ปุ่ม Download ชุดเอกสารมอบตัว ด้านล่าง เมื่อได้รับไฟล์ เอกสารแล้วให้ทำการ print เอกสาร ออกมาแล้วกรอกข้อมูลด้วยลายมือตนเองให้ครบถ้วนสมบรณ์                                                                     

 

                                                                  

                                                                              กดเพื่อดูตัวอย่างการกรอกเอกสารชุดมอบตัว

 

ขั้นตอนที่2 ส่งข้อมูลหลักฐานเอกสารมอบตัวให้งานทะเบียนผ่านทางไปรษณีย์เท่านั้น

เอกสารหลักฐานที่ต้องส่งมีดังนี้ (เอกสารข้อที่1-9และข้อที่16ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

เอกสารที่ต้องนำส่ง จำนวน
1.สำเนาใบรายงานผลการเรียน(.รบ.)ฉบับถ่ายเอกสาร
2ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน(ของนักเรียนมีชื่อนักเรียนชัดเจน)
2ฉบับ
3.-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ของนักเรียนมีชื่อนักเรียนชัดเจน)
2ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดามีชื่อบิดาชัดเจน)
1ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ของบิดามีชื่อบิดาชัดเจน)
1ฉบับ
6.สำเนาทะเบียนบ้าน (ของมารดามีชื่อมารดาชัดเจน)
1ฉบับ
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ของมารดามีชื่อมารดาชัดเจน)
1ฉบับ
8.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง(กรณี ผู้ปกครองไม่ใช่บิดา มารดาเท่านั้นถึงนำส่ง)
1ฉบับ
9.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง(กรณี ผู้ปกครองไม่ใช่บิดามารดาเท่านั้นถึงนำส่ง)
1ฉบับ
10. เอกสารใบมอบตัวที่เขียนด้วยลายมือของตนเอง(อยู่ในชุดเอกสารใบมอบตัวที่Download)
1ฉบับ
11. ประวัตินักเรียนนักศึกษา (อยู่ในชุดเอกสารใบมอบตัวที่Download) 1ฉบับ
12.สัญญามอบตัวที่เขียนด้วยลายมือของตนเอง(อยู่ในชุดเอกสารใบมอบตัวที่Download)
1ฉบับ
13. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (รูปเป็นชุดนักเรียนจากสถานศึกษาเดิมก็ได้เขียนชื่อ-สกุลแผนกวิชาหลังรูปทั้ง 4รูป)
4 รูป
14. ข้อมูลรายงานผ่านระบบ BMS (อยู่ในชุดเอกสารใบมอบตัวทีDownload)
1ฉบับ
15. สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครและค่ากิจกรรมพื้นฐาน ปวช.1000 บาท ปวส.1350 บาท (สำคัญ) 1 ฉบับ
16. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามีแต่ถ้าไม่มีไม่ต้องนำส่ง)
1ฉบับ

ให้นักเรียนนักศึกษาใหม่ทั้งระดับปวช และ ปวส นำส่งเอกสารให้ครบโดยส่งทางไปรษณีย์
 ที่อยู่ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เลขที่ 27 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

ติดต่อสอบถาม ในเรื่องการจัดส่งเอกสารว่ามาถึงงานทะเบียนแลัวหรือไม่ ที่เบอร์โทร 0810998786,0848624342