จำนวนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
ลำดับ สาขาวิชา สถานศึกษาที่เปิดรับสมัคร จำนวนรับ(คน)
1 เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 20
2 เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 20

วันสอบคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์/รายงานตัว
วัน เดือน ปี เวลา กิจกรรม
8 ก.พ.64 -28 เม.ย.64 08.30-16.30 น.

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (เวลาราชการ วันจันทร์ ถึง ศุกร์)
ช่องทางที่1 สมัครด้วยตนเองที่งานอาชีวศึกษาบัณฑิตอาคารปริญญาตรีชั้น1
ช่องทางที่ 2 สมัครผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.technictani.ac.th

2 พ.ค. 2564 08.30-16.30 น. สอบภาคทฤษฎีและสอบสัมภาษณ์ ณ อาคารปริญญาตรี (อาคารไม้)
4 พ.ค.2564 08.00 เป็นต้นไป ประกาศผลการสอบคัดเลือก
9 พ.ค.2564 08.30-16.30 น. รายงานตัว และมอบตัวนักศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า รับผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ รับผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์

ขั้นตอนสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอนที่1 กรอกใบสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ปุ่มกดด้านล่าง เลือกระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
หรือเทคโนโลยียานยนต์ แล้ว Print ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว


 

ขั้นตอนที่ 2 ส่งหลักฐานและชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท ได้ที่งานอาชีวศึกษาบัณฑิตอาคารปริญญาตรีชั้น1


หลักฐานที่ต้องนำส่งวิทยาลัยฯ ยื่นหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.64 ถึง 28 เม.ย.64 ในวันเวลาราชการ
1.ใบสมัครจากระบบกรอกใบสมัครในขั้นที่1 พร้อมติดรูปภาพขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปวส. จำนวน 1 ฉบับ
5. เงินค่าสมัคร 200 บาท

หมายเหตุ หลักฐานทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้อง