ขั้นตอนการรับสมัคร กรุณาปฏิบัติให้ครบ
(วิทยาลัยฯขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่ผู้สมัครปฏิบัติขั้นตอนไม่ครบให้ถือว่าการสมัครเรียนครั้งนี้ไม่สมบูรณ์)

ขั้นตอนการสมัครเรียนในระดับ ปวช. รับผู้ที่จบจากมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) กรุณาปฏิบัติให้ครบทั้ง 2 ขั้นตอน
หมายเหตุ ระดับ ปวช. ไม่ต้องชำระเงินค่าสมัคร 50 บาท

 
การสมัครเรียนในรอบนี้เป็นการสมัครเรียนประเภททั่วไป รอบโควต้า ถึงแม้จะเป็นรอบโควต้าแต่วิทยาลัยฯจะรับนักเรียนทุกคนที่จบการศึกษา ม.3,ม.6 และปวช.แล้วมาสมัครเรียนในรอบนี้ สาขาวิชาใดที่สมัครเต็มในรอบนี้ก็จะปิดรับสมัครทันที ส่วนสาขาวิชาที่ยังสมัครไม่เต็ม วิทยาลัยฯจะทำการเปิดรับสมัครอีกครั้งในรอบเพิ่มติม