ขั้นตอนการรับสมัคร กรุณาปฏิบัติให้ครบ
(วิทยาลัยฯขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่ผู้สมัครปฏิบัติขั้นตอนไม่ครบให้ถือว่าการสมัครเรียนครั้งนี้ไม่สมบูรณ์)

ขั้นตอนการสมัครเรียนในระดับ ปวส.รับผู้ที่จบจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และ ปวช. กรุณาปฏิบัติให้ครบทั้ง 3 ขั้นตอน

 


การสมัครเรียนในรอบนี้เป็นการสมัครเรียนประเภททั่วไป รอบโควต้า ถึงแม้จะเป็นรอบโควต้าแต่วิทยาลัยฯจะรับนักเรียนทุกคนที่จบการศึกษา ม.3,ม.6 และปวช.แล้วมาสมัครเรียนในรอบนี้ สาขาวิชาใดที่สมัครเต็มในรอบนี้ก็จะปิดรับสมัครทันที ส่วนที่ยังสมัคร
ไม่เต็ม วิทยาลัยฯจะทำการเปิดรับสมัครอีกครั้งในรอบเพิ่มติม