2ขั้นตอนชำระเงินค่าสมัครเรียนและค่ากิจกรรมพื้นฐานระดับชั้น ปวส .จำนวน 1,350 บาท
(กรุณาปฏิบัติให้ครบทั้ง 2 ขั้นตอน)
ขั้นตอนที่1 โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 9296001129 ชื่อบัญชีเงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
วิทยาลัยฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับคืนเงินใดๆทุกกรณีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาที่มาสมัครเรียนและรายงานตัวมอบตัว

 

รายละเอียดค่าสมัครเรียนและค่ากิจกรรมพื้นฐาน
ระดับชั้น ปวส.
รายการ จำนวนเงิน
1.ค่าสมัครเรียน 50 บาท
2. ค่าประกันอุบัติเหตุ 150 บาท
3.ค่าตรวจสุขภาพประจำ 150 บาท
4.ค่าจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน 200 บาท
5.ค่าคู่มือนักเรียนนักศึกษา 100 บาท
6.ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 100 บาท
7.ค่าทำบัตรนักศึกษา 100 บาท
8.ค่าบำรุงสุขภาพหรือค่าห้องพยาบาล 100 บาท
9.ค่าบำรุงห้องสมุด 100 บาท
10.ค่าอินเตอร์เน็ต 100 บาท
11.ค่ากิจกรรม อวท. 100 บาท
12.ค่าชมรมผู้ปกครอง 100 บาท
รวมจำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น
(กรุณาชำระเงินให้ครบตามจำนวน)
1,350 บาท

 

 
ขั้นตอนที่2 ส่งหลักฐานการชำระเงิน ( กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินตัวจริงไว้กับตนเองและเก็บรักษาไว้ให้ดี)
เมื่อกดปุ่มส่งหลักฐานแล้วมีการแจ้งเตือนให้ระบุ Email ต้องกรอก Emailด้วยบัญชีgmail เท่านั้น