วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
เปิดให้นักเรียน นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียน รอบล่าช้า ภาคเรียนที่ 1/2564

ดูรายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์วิทยาลัย www.technictani.ac.th

เตรียมความพร้อมก่อนลงทะเบียนเรียน
รายละเอียดที่ควรรู้ก่อนลงทะเบียน ประจำปี 2564


1.ศึกษารายละเอียดการลงทะเบียนเรียน และจำนวนเงินค่าหน่วยกิต(ค่าเทอม) กดเพื่อดูรายละเอียด

2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนและจดจำรหัสประจำตัวนักเรียนนักศึกษา กดเพื่อดูรายละเอียด
4. ศึกษาคู่มือการใช้ระบบ ศธ02 ออนไลน์

คู่มือการใช้ระบบ ศธ(ใช้ผ่านเครื่องPC)
คู่มือการใช้งานระบบ ศธ02 ออนไลน์(ใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ)

3. วิธีเข้าระบบ ศธ 02 ออนไลน์ เพื่อ พิมพ์บัตรลงทะเบียนรายวิชา โดยให้ใช้ User name เป็นรหัสประจำตัวนักศึกษา ส่วนรหัสPasswod
เป็นรหัสบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

                                                    .          4. ตรวจสอบเลขรหัสวิชา

                                                    
                    
                                               


5. จำนวนเงินค่าหน่วยกิต(ค่าเทอม)ที่ต้องชำระในแต่ละระดับชั้น และแต่ละสาขาวิชา

ค่าลงทะเบียนเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 2,3
ระดับ ปวช.2,3 ให้ชำระเงิน แค่ค่ากิจกรรมพื้นฐาน 700 บาทเท่านั้นค่าลงทะเบียนเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.1
ตารางรายละเอียดจำนวนเงินค่าหน่วยกิต(ค่าเทอม)+ค่าปรับล่าช้า 100 บาท
ลำดับ สาขาวิชา สาขางาน กลุ่มผู้เรียน
ระดับ ปวส.1
จำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมด
( ค่าหน่วยกิจ +ค่าปรับล่าช้า)
1. เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ห้อง1/1(รับจาก ปวช.) 3,200 บาท
ห้อง1/2(รับจาก ปวช./ทวิภาคี) 3,300 บาท
ห้อง1/3,4,5,6 (รับจาก ม.6) 3,300 บาท
2. เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ห้อง1/1 (รับจาก ปวช.) -
ห้อง1/2 (รับจาก ม.6) 3,200 บาท
3. เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมและ
ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ
ห้อง1/1 (รับจาก ปวช.) -
ห้อง1/2 (รับจาก ม.6) 3,200 บาท
4. ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ห้อง1/1,2 (รับจาก ปวช.) 3,400 บาท
ห้อง1/3,4,5,6 (รับจาก ม.6) 3,300 บาท
ห้อง1/7,8,9,10 (รับจาก ม.6) 3,300 บาท
5. อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ห้อง1/1 (รับจาก ปวช.) 2,800 บาท
ห้อง1/2 (รับจาก ม.6) 2,900 บาท
อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ห้อง1/3 (รับจาก ปวช./ทวิภาคี) 3,400 บาท
6. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ห้อง1/1 (รับจาก ปวช.) 2,200 บาท
ห้อง1/2 (รับจาก ม.6) 3,400 บาท
7. ก่อสร้าง ก่อสร้าง ห้อง1/2 (รับจาก ม.6) 3,100 บาท
8. โยธา โยธา ห้อง1/1 (รับจาก ปวช.) 3,300 บาท
ห้อง1/2,3,4,5 (รับจาก ม.6) 2,800 บาท
9. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ห้อง1/1 (รับจาก ปวช.) 2,200 บาท
ห้อง1/2 (รับจาก ม.6) 3,600 บาท
10. เทคโนโลยีสารสนเทศ นักพัฒนาซอฟตฺแวร์คอมพิวเตอร์ ห้อง1/1 (รับจาก ปวช./ ม.6) 3,400 บาท
         


 

ค่าลงทะเบียนเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 2
ระดับ ปวส.2 ให้ชำระเงิน ทั้งค่าหน่วยกิต(ค่าเทอม)+ค่ากิจกรรมพื้นฐาน 1000 บาท+ค่าปรับล่าช้า100 บาท
ลำดับ สาขาวิชา สาขางาน กลุ่มผู้เรียน
ระดับ ปวส.2
จำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมด
ค่าหน่วยกิจ+ค่าปรับล่าช้า+ค่ากิจกรรมพื้นฐาน
1. เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ห้อง2/1(รับจาก ปวช.) 1,900 บาท
ห้อง2/2(รับจาก ปวช./ทวิภาคี) 2,800 บาท
ห้อง2/3,4,5 (รับจาก ม.6) 2,600 บาท
2. เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ห้อง2/1 (รับจาก ปวช.) 2,500 บาท
ห้อง2/2 (รับจาก ม.6) 2,500 บาท
3. เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมและ
ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ
ห้อง2/1 (รับจาก ปวช.) 3,400 บาท
ห้อง2/2 (รับจาก ม.6) 3,400 บาท
4. ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ห้อง2/1,2 (รับจาก ปวช.) 2,300 บาท
ห้อง2/3,4,5 (รับจาก ม.6) 4,500 บาท
ห้อง2/6,7,8,9 (รับจาก ม.6) 4,500 บาท
5. อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ห้อง2/1 (รับจาก ม.6) 4,000 บาท
อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ห้อง2/2 (รับจาก ปวช./ทวิภาคี) 2,800 บาท
อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ห้อง2/3 (รับจาก ปวช./ทวิภาคี) 3,900 บาท
6. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ห้อง2/1 (รับจาก ม.6) 4,300 บาท
ห้อง2/2 (รับจาก ปวช.) 4,300 บาท
7. ก่อสร้าง ก่อสร้าง ห้อง2/1 (รับจาก ม.6) 3,300 บาท
8. โยธา โยธา ห้อง2/1 (รับจาก ปวช.) 2,700 บาท
ห้อง2/2,3,4 (รับจาก ม.6) 3,400 บาท
9. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ห้อง2/1 (รับจาก ม.6) 4,300 บาท
10. เทคโนโลยีสารสนเทศ นักพัฒนาซอฟตฺแวร์คอมพิวเตอร์ ห้อง2/1 (รับจาก ปวช./ ม.6) 2,000 บาท
11. เทคนิคเครื่องกลเรือ เทคนิคเครื่องกลเรือ ห้อง2/1 (รับจาก ปวช.) 3,800 บาท
ห้อง2/2 (รับจาก ม.6) 3,800 บาท


 

ค่าลงทะเบียนเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 1 และ ปวส.2
ในกรณีที่ต้องการผ่อนผันจ่ายครึ่งหนึ่ง
ผ่อนชำระครึ่งหนึ่งระดับ ปวส.1

ลำดับ สาขาวิชา สาขางาน กลุ่มผู้เรียน
ระดับ ปวส.1
ชำระเต็มจำนวน
( ค่าหน่วยกิจ +ค่าปรับล่าช้า)
ผ่อนผันจ่ายครึ่งหนึ่ง
บวกค่าปรับล่าช้า100บาท
1. เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ห้อง1/1(รับจาก ปวช.) 3,200 บาท 1,650 บาท
ห้อง1/2(รับจาก ปวช./ทวิภาคี) 3,300 บาท 1,700 บาท
ห้อง1/3,4,5,6 (รับจาก ม.6) 3,300 บาท 1,700 บาท
2. เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ห้อง1/1 (รับจาก ปวช.) - -
ห้อง1/2 (รับจาก ม.6) 3,200 บาท 1,650 บาท
3. เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมและ
ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ
ห้อง1/1 (รับจาก ปวช.) - -
ห้อง1/2 (รับจาก ม.6) 3,200 บาท 1,650 บาท
4. ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ห้อง1/1,2 (รับจาก ปวช.) 3,400 บาท 1,750 บาท
ห้อง1/3,4,5,6 (รับจาก ม.6) 3,300 บาท 1,700 บาท
ห้อง1/7,8,9,10 (รับจาก ม.6) 3,300 บาท 1,700 บาท
5. อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ห้อง1/1 (รับจาก ปวช.) 2,800 บาท 1,450 บาท
ห้อง1/2 (รับจาก ม.6) 2,900 บาท 1,500 บาท
อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ห้อง1/3 (รับจาก ปวช./ทวิภาคี) 3,400 บาท 1,750 บาท
6. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ห้อง1/1 (รับจาก ปวช.) 2,200 บาท 1,150 บาท
ห้อง1/2 (รับจาก ม.6) 3,400 บาท 1,750 บาท
7. ก่อสร้าง ก่อสร้าง ห้อง1/2 (รับจาก ม.6) 3,100 บาท 1,600 บาท
8. โยธา โยธา ห้อง1/1 (รับจาก ปวช.) 3,300 บาท 1,700 บาท
ห้อง1/2,3,4,5 (รับจาก ม.6) 2,800 บาท 1,450 บาท
9. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ห้อง1/1 (รับจาก ปวช.) 2,200 บาท 1,150 บาท
ห้อง1/2 (รับจาก ม.6) 3,600 บาท 1,850 บาท
10. เทคโนโลยีสารสนเทศ นักพัฒนาซอฟตฺแวร์คอมพิวเตอร์ ห้อง1/1 (รับจาก ปวช./ ม.6) 3,400 บาท 1,750 บาท
           ผ่อนชำระครึ่งหนึ่งระดับ ปวส.2
ลำดับ สาขาวิชา สาขางาน กลุ่มผู้เรียน
ระดับ ปวส.2
ชำระเต็มจำนวน
( ค่าหน่วยกิจ +ค่าปรับล่าช้า)

ผ่อนผันจ่ายครึ่งหนึ่ง
บวกค่าปรับล่าช้า100บาท

1. เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ห้อง2/1(รับจาก ปวช.) 1,900 บาท 1,500 บาท
ห้อง2/2(รับจาก ปวช./ทวิภาคี) 2,800 บาท 1,950 บาท
ห้อง2/3,4,5 (รับจาก ม.6) 2,600 บาท 1,850 บาท
2. เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ห้อง2/1 (รับจาก ปวช.) 2,500 บาท 1,800 บาท
ห้อง2/2 (รับจาก ม.6) 2,500 บาท 1,800 บาท
3. เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมและ
ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ
ห้อง2/1 (รับจาก ปวช.) 3,400 บาท 2,250 บาท
ห้อง2/2 (รับจาก ม.6) 3,400 บาท 2,250 บาท
4. ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ห้อง2/1,2 (รับจาก ปวช.) 2,300 บาท 1,700 บาท
ห้อง2/3,4,5 (รับจาก ม.6) 4,500 บาท 2,800 บาท
ห้อง2/6,7,8,9 (รับจาก ม.6) 4,500 บาท 2,800 บาท
5. อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ห้อง2/1 (รับจาก ม.6) 4,000 บาท 2,550 บาท
อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ห้อง2/2 (รับจาก ปวช./ทวิภาคี) 2,800 บาท 1,950 บาท
อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ห้อง2/3 (รับจาก ปวช./ทวิภาคี) 3,900 บาท 2,500 บาท
6. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ห้อง2/1 (รับจาก ม.6) 4,300 บาท 2,700 บาท
ห้อง2/2 (รับจาก ปวช.) 4,300 บาท 2,700 บาท
7. ก่อสร้าง ก่อสร้าง ห้อง2/1 (รับจาก ม.6) 3,300 บาท 2,000 บาท
8. โยธา โยธา ห้อง2/1 (รับจาก ปวช.) 2,700 บาท 1,900 บาท
ห้อง2/2,3,4 (รับจาก ม.6) 3,400 บาท 2,250 บาท
9. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ห้อง2/1 (รับจาก ม.6) 4,300 บาท 2,700 บาท
10. เทคโนโลยีสารสนเทศ นักพัฒนาซอฟตฺแวร์คอมพิวเตอร์ ห้อง2/1 (รับจาก ปวช./ ม.6) 2,000 บาท 1,550 บาท
11. เทคนิคเครื่องกลเรือ เทคนิคเครื่องกลเรือ ห้อง2/1 (รับจาก ปวช.) 3,800 บาท 2,450 บาท
ห้อง2/2 (รับจาก ม.6) 3,800 บาท 2,450 บาท

6.เบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่ควรรู้เวลามีข้อสงสัย

 

 

7.ชำระเงินทำได้ 3 ช่องทาง