วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 1 และ ปวส.2
ในกรณีที่ต้องการผ่อนผันจ่ายครึ่งหนึ่ง

รายละเอียดตารางผ่อนผันจ่ายค่าลงทะเบียนครึ่งหนึ่ง ระดับ ปวส. 1
ลำดับ สาขาวิชา สาขางาน กลุ่มผู้เรียน
ระดับ ปวส.1
ชำระเต็มจำนวน
( ค่าหน่วยกิจ +ค่าปรับล่าช้า)
ผ่อนผันจ่ายครึ่งหนึ่ง
บวกค่าปรับล่าช้า100บาท
1. เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ห้อง1/1(รับจาก ปวช.) 3,200 บาท 1,650 บาท
ห้อง1/2(รับจาก ปวช./ทวิภาคี) 3,300 บาท 1,700 บาท
ห้อง1/3,4,5,6 (รับจาก ม.6) 3,300 บาท 1,700 บาท
2. เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ห้อง1/1 (รับจาก ปวช.) - -
ห้อง1/2 (รับจาก ม.6) 3,200 บาท 1,650 บาท
3. เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมและ
ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ
ห้อง1/1 (รับจาก ปวช.) - -
ห้อง1/2 (รับจาก ม.6) 3,200 บาท 1,650 บาท
4. ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ห้อง1/1,2 (รับจาก ปวช.) 3,400 บาท 1,750 บาท
ห้อง1/3,4,5,6 (รับจาก ม.6) 3,300 บาท 1,700 บาท
ห้อง1/7,8,9,10 (รับจาก ม.6) 3,300 บาท 1,700 บาท
5. อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ห้อง1/1 (รับจาก ปวช.) 2,800 บาท 1,450 บาท
ห้อง1/2 (รับจาก ม.6) 2,900 บาท 1,500 บาท
อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ห้อง1/3 (รับจาก ปวช./ทวิภาคี) 3,400 บาท 1,750 บาท
6. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ห้อง1/1 (รับจาก ปวช.) 2,200 บาท 1,150 บาท
ห้อง1/2 (รับจาก ม.6) 3,400 บาท 1,750 บาท
7. ก่อสร้าง ก่อสร้าง ห้อง1/2 (รับจาก ม.6) 3,100 บาท 1,600 บาท
8. โยธา โยธา ห้อง1/1 (รับจาก ปวช.) 3,300 บาท 1,700 บาท
ห้อง1/2,3,4,5 (รับจาก ม.6) 2,800 บาท 1,450 บาท
9. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ห้อง1/1 (รับจาก ปวช.) 2,200 บาท 1,150 บาท
ห้อง1/2 (รับจาก ม.6) 3,600 บาท 1,850 บาท
10. เทคโนโลยีสารสนเทศ นักพัฒนาซอฟตฺแวร์คอมพิวเตอร์ ห้อง1/1 (รับจาก ปวช./ ม.6) 3,400 บาท 1,750 บาท
           

 

รายละเอียดตารางผ่อนผันจ่ายค่าลงทะเบียนครึ่งหนึ่ง ระดับ ปวส. 2
ลำดับ สาขาวิชา สาขางาน กลุ่มผู้เรียน
ระดับ ปวส.2
ชำระเต็มจำนวน
( ค่าหน่วยกิจ +ค่าปรับล่าช้า)

ผ่อนผันจ่ายครึ่งหนึ่ง
บวกค่าปรับล่าช้า100บาท

1. เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ห้อง2/1(รับจาก ปวช.) 1,900 บาท 1,500 บาท
ห้อง2/2(รับจาก ปวช./ทวิภาคี) 2,800 บาท 1,950 บาท
ห้อง2/3,4,5 (รับจาก ม.6) 2,600 บาท 1,850 บาท
2. เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ห้อง2/1 (รับจาก ปวช.) 2,500 บาท 1,800 บาท
ห้อง2/2 (รับจาก ม.6) 2,500 บาท 1,800 บาท
3. เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมและ
ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ
ห้อง2/1 (รับจาก ปวช.) 3,400 บาท 2,250 บาท
ห้อง2/2 (รับจาก ม.6) 3,400 บาท 2,250 บาท
4. ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ห้อง2/1,2 (รับจาก ปวช.) 2,300 บาท 1,700 บาท
ห้อง2/3,4,5 (รับจาก ม.6) 4,500 บาท 2,800 บาท
ห้อง2/6,7,8,9 (รับจาก ม.6) 4,500 บาท 2,800 บาท
5. อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ห้อง2/1 (รับจาก ม.6) 4,000 บาท 2,550 บาท
อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ห้อง2/2 (รับจาก ปวช./ทวิภาคี) 2,800 บาท 1,950 บาท
อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ห้อง2/3 (รับจาก ปวช./ทวิภาคี) 3,900 บาท 2,500 บาท
6. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ห้อง2/1 (รับจาก ม.6) 4,300 บาท 2,700 บาท
ห้อง2/2 (รับจาก ปวช.) 4,300 บาท 2,700 บาท
7. ก่อสร้าง ก่อสร้าง ห้อง2/1 (รับจาก ม.6) 3,300 บาท 2,000 บาท
8. โยธา โยธา ห้อง2/1 (รับจาก ปวช.) 2,700 บาท 1,900 บาท
ห้อง2/2,3,4 (รับจาก ม.6) 3,400 บาท 2,250 บาท
9. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ห้อง2/1 (รับจาก ม.6) 4,300 บาท 2,700 บาท
10. เทคโนโลยีสารสนเทศ นักพัฒนาซอฟตฺแวร์คอมพิวเตอร์ ห้อง2/1 (รับจาก ปวช./ ม.6) 2,000 บาท 1,550 บาท
11. เทคนิคเครื่องกลเรือ เทคนิคเครื่องกลเรือ ห้อง2/1 (รับจาก ปวช.) 3,800 บาท 2,450 บาท
ห้อง2/2 (รับจาก ม.6) 3,800 บาท 2,450 บาทรหัสสาขาวิชา


  สำหรับนักศึกษาที่จะผ่อนผันขอชำระจ่ายครึ่งหนึ่งสามารถ ชำระเงิน ได้แค่ 2 วิธีเท่านั้น ดังนี้

วิธีที่1 ชำระเงินผ่าน App Krungthai NEXT มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่1 กด App Krungthai NEXTขั้นตอนที่ 2 กดเลือกเมนูจ่ายเงิน หรือ จ่ายบิล
ขั้นตอนที่ 3 กดเลือกเมนูหมวดหมู่ แล้วใส่รหัสสถานศึกษา 81535 กดค้นหา ระบบจะแสดงชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีขั้นตอนที่ 4 กรอกข้อมูลรหัสอ้างอิง1 ให้ใส่รหัสประจำตัวนักศึกษา หลังจากนั้นกรอกข้อมูลรหัสอ้างอิง 2 ให้ใส่รหัสสาขาวิชา(ใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น)สุดท้ายให้กรอกข้อมูลจำนวนเงินค่าลงทะเบียนตาม
ช่องตารางผ่อนผันจ่ายครึ่งหนึ่งเมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้วให้กดปุ่มจ่ายเงิน

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง แล้วกดปุ่มยืนยัน ในกรณีที่ใช้ App ของบุคคลอื่นให้ระบุชื่อ สกุลของนักศึกษาในช่องบันทึกช่วยจำขั้นตอนที่ 6 นำหลักฐานการชำระเงินจากการโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่าน App Krungthai NEXTมายื่นในระบบส่งหลักฐานให้งานการเงินเพื่อออกใบเสร็จ
กดเพื่อกลับไปส่งหลักฐาน

 

 

วิธีที่ 2 จ่ายผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยรุ่นใหม่

    

หมายเหตุ รหัสอ้างอิง1 คือ รหัสประจำตัวนักเรียน รหัสอ้างอิง 2 คือรหัสสาขาวิชา