รายละเอียดจำนวนเงินค่าหน่วยกิต
ลำดับ สาขาวิชา สาขางาน กลุ่มผู้เรียน
ระดับ ปวส.2
จำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมด
ค่าหน่วยกิจ+ค่าปรับล่าช้า+ค่ากิจกรรมพื้นฐาน
1. เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ห้อง2/1(รับจาก ปวช.) 1,900 บาท
ห้อง2/2(รับจาก ปวช./ทวิภาคี) 2,800 บาท
ห้อง2/3,4,5 (รับจาก ม.6) 2,600 บาท
2. เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ห้อง2/1 (รับจาก ปวช.) 2,500 บาท
ห้อง2/2 (รับจาก ม.6) 2,500 บาท
3. เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมและ
ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ
ห้อง2/1 (รับจาก ปวช.) 3,400 บาท
ห้อง2/2 (รับจาก ม.6) 3,400 บาท
4. ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ห้อง2/1,2 (รับจาก ปวช.) 2,300 บาท
ห้อง2/3,4,5 (รับจาก ม.6) 4,500 บาท
ห้อง2/6,7,8,9 (รับจาก ม.6) 4,500 บาท
5. อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ห้อง2/1 (รับจาก ม.6) 4,000 บาท
อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ห้อง2/2 (รับจาก ปวช./ทวิภาคี) 2,800 บาท
อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ห้อง2/3 (รับจาก ปวช./ทวิภาคี) 3,900 บาท
6. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ห้อง2/1 (รับจาก ม.6) 4,300 บาท
ห้อง2/2 (รับจาก ปวช.) 4,300 บาท
7. ก่อสร้าง ก่อสร้าง ห้อง2/1 (รับจาก ม.6) 3,300 บาท
8. โยธา โยธา ห้อง2/1 (รับจาก ปวช.) 2,700 บาท
ห้อง2/2,3,4 (รับจาก ม.6) 3,400 บาท
9. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ห้อง2/1 (รับจาก ม.6) 4,300 บาท
10. เทคโนโลยีสารสนเทศ นักพัฒนาซอฟตฺแวร์คอมพิวเตอร์ ห้อง2/1 (รับจาก ปวช./ ม.6) 2,000 บาท
11. เทคนิคเครื่องกลเรือ เทคนิคเครื่องกลเรือ ห้อง2/1 (รับจาก ปวช.) 3,800 บาท
ห้อง2/2 (รับจาก ม.6) 3,800 บาท