วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 2,3
ระดับ ปวช.2,3 ให้ชำระเงิน แค่ค่ากิจกรรมพื้นฐาน+ค่าปรับล่าช้า รวม 800 บาท
เท่านั้น

รายละเอียดเงินค่ากิจกรรมพื้นฐาน+ค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า รวม 800 บาท

กรุณาชำระเงินตามรายการนี้
1.ค่าอินเตอร์เน็ต 100 บาท
2.ค่าชมรมผู้ปกครอง 100 บาท
3. ค่าประกันอุบัติเหตุ 150 บาท
4. ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 150 บาท
5. ค่ากิจกรรมกีฬาสีภายใน 200 บาท
6. ค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า 100 บาท
รวมจำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน)

รหัสสาขาวิชา


   นักเรียนสามารถ ชำระเงิน ได้ 3 วิธี ดังนี้


วิธีที่1 ชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้โดยตรง ทุกสาขาทั่วประเทศ มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 นำเอกสารบัตรลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้ Print จากระบบ ศธ 02 ออนไลน์ ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยโดยตรงทุกสาขาทั่วประเทศ


ขั้นตอนที่2 ชำระเงิน ค่ากิจกรรมพื้นฐาน+ค่าปรับล่าช้ารวม 800 บาท ให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
(เก็บหลักฐานที่ได้จากการชำระเงินไว้กับตัวเองและรักษาเก็บไว้ให้ดี )


ขั้นตอนที่3 นำเอกสารหลักฐานการชำระเงิน จากธนาคาร มาส่งผ่านทางระบบส่งหลักฐานให้งานการเงินเพื่อออกใบเสร็จ
กดเพื่อกลับไปส่งหลักฐาน

                 

 

 

วิธีที่2 ชำระเงินผ่าน App Krungthai NEXT มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่1 กด App Krungthai NEXTขั้นตอนที่ 2 กดเลือกเมนูจ่ายเงิน หรือ จ่ายบิล

ขั้นตอนที่ 3 กดเลือกเมนูหมวดหมู่ แล้วใส่รหัสสถานศึกษา 81535 กดค้นหา ระบบจะแสดงชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีขั้นตอนที่ 4 กรอกข้อมูลรหัสอ้างอิง1 ให้ใส่รหัสประจำตัวนักศึกษา หลังจากนั้นกรอกข้อมูลรหัสอ้างอิง 2 ให้ใส่รหัสสาขาวิชา(ใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น)สุดท้ายให้กรอกข้อมูลจำนวนเงินค่าลงทะเบียน(จำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมด คือ ค่ากิจกรรมพื้นฐาน+ค่าปรับ รวม 800 บาทเท่านั้น)เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้วให้กดปุ่มจ่ายเงิน
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง แล้วกดปุ่มยืนยัน ในกรณีที่ใช้ App โทรศัพท์ของบุคคลอื่นให้ระบุชื่อ สกุลของนักเรียนในช่องบันทึกช่วยจำขั้นตอนที่ 6 นำหลักฐานการชำระเงินจากการโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่าน App Krungthai NEXTมายื่นในระบบส่งหลักฐานให้งานการเงินเพื่อออกใบเสร็จ
กดเพื่อกลับไปส่งหลักฐาน

 

 


วิธีที่ 3 จ่ายผ่านตู้ ATMธนาคารกรุงไทยรุ่นใหม่

    

หมายเหตุ รหัสอ้างอิง1 คือ รหัสประจำตัวนักเรียน รหัสอ้างอิง 2 คือรหัสสาขาวิชา