กรุณากดเลือกระดับชั้นที่ต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 

หากตรวจสอบแล้วและนักเรียนนักศึกษาใหม่ได้ทำการมอบตัวแล้ว
แต่รายชื่อยังไม่มีกรุณาติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ตามเบอรโทรศัพท์ด้านล่าง