กดเพื่อศึกษาวิธีเตรียมความพร้อมก่อนลงทะเบียนเรียนและรายละเอียดที่ควรรู้ก่อนลงทะเบียน รอบล่าช้าประจำปี 2564 
 

 

 

 


ประกาศจากวิทยาลัยฯในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
[23-05-64] ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบเพิ่มเติม สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ประจำปี 2564
[20-05-64] ปฏิทินงานทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
[20-05-64] ขยายเวลาการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับ ปวช. ปวส. ทุกสาขาวิชา
[18-05-64]ตารางรับอุปกรณ์ร้านสวัสดิการของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด19 ปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวช1
[18-05-64] ตารางรับอุปกรณ์ร้านสวัสดิการของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด19 ปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวส1
[17-05-64] ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ประจำปีการศึกษา 2564
[15-05-64] ประกาศจากวิทยาลัยฯ เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564
[11-05-64] ประกาศจากวิทยาลัยฯ เรื่องการให้นักเรียนนักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา 2563
[11-05-64] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2564
[06-05-64] ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ประเภททั่วไป รอบสอบคัดเลือก) ประจำปีการศึกษา 2564
[05-05-64] คู่มือสำหรับ นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
[04-05-64] ประกาศเรื่องแจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ประเมินความเสี่ยงผ่านระบบไทยเซฟไทย(Thai SAVE Thai)
[04-05-64] ประกาศเรื่องแจ้งกำหนดการสอบแก้ตัว 0 และเกรดไม่สมบูรณ์ ม.ส
[04-05-64] ประกาศแจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่ออกฝึกประสบการณทักษะวิชาชีพ เรื่องกำหนดช่วงเวลาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2564
[29-04-64] กำหนดการและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปวส. ประเภททั่วไป( รอบสอบคัดเลือก) ประจำปีการศึกษา 2564
[29-04-64]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ประจำปีการศึกษา 2564
[29-04-64]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2564
[27-04-64]ประกาศเรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
[21-04-64] ประกาศจากวิทยาลัยฯ เรื่องการเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภททั่วไปรอบสอบคัดเลือก
[21-04-64] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทโควตาพิเศษรอบที่2 ประจำปีการศึกษา 2564
[17-02-64] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.และระดับ ปวส.ประเภทโควตาพิเศษรอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
[10-02-64] ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องเลื่อนการรายงานตัวมอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 ปวส.1 เป็นวันที่ 20 ก.พ.2564
[07-01-64] ประกาศแจ้งนักเรียน นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้เงินกองทุนฯ (กยศ.)ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
[07-12-63] ประกาศวิทยาลัยให้ นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพ จากการเป็นนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
[17-11-63] ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิจ และค่า กิจกรรม อวท. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
[13-11-63] ประกาศ วิทยาลัยฯ เรื่อง ปฏิทินงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2563
[10-11-63] ประกาศรับสมัคร เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
[01-10-63] ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การเรียกรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
[25-09-63] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
[16-09-63] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่1 ส่วนที่1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และ ส่วนที่2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
[26-08-63] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
[25-08-63] ประกาศวิทยาลัยฯเรื่อง ขอยกเลิกการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 ส่วนที่1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และส่วนที่2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่
[19-08-63] ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และส่วนที่ 2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
[04-08-63] ประกาศปฏิทินกำหนดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563