ประกาศจากวิทยาลัยฯในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
[11-05-64] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2564
[06-05-64] ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ประเภททั่วไป รอบสอบคัดเลือก) ประจำปีการศึกษา 2564
[05-05-64] คู่มือสำหรับ นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
[04-05-64] ประกาศเรื่องแจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ประเมินความเสี่ยงผ่านระบบไทยเซฟไทย(Thai SAVE Thai)
[04-05-64] ประกาศเรื่องแจ้งกำหนดการสอบแก้ตัว 0 และเกรดไม่สมบูรณ์ ม.ส
[04-05-64] ประกาศแจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่ออกฝึกประสบการณทักษะวิชาชีพ เรื่องกำหนดช่วงเวลาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2564
[03-05-64] ปฏิทินงานทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
[29-04-64] กำหนดการและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปวส. ประเภททั่วไป( รอบสอบคัดเลือก) ประจำปีการศึกษา 2564
[29-04-64]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ประจำปีการศึกษา 2564
[29-04-64]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2564
[27-04-64]ประกาศเรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
[21-04-64] ประกาศจากวิทยาลัยฯ เรื่องการเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภททั่วไปรอบสอบคัดเลือก
[21-04-64] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทโควตาพิเศษรอบที่2 ประจำปีการศึกษา 2564
[17-02-64] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.และระดับ ปวส.ประเภทโควตาพิเศษรอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
[10-02-64] ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องเลื่อนการรายงานตัวมอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 ปวส.1 เป็นวันที่ 20 ก.พ.2564
[07-01-64] ประกาศแจ้งนักเรียน นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้เงินกองทุนฯ (กยศ.)ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
[07-12-63] ประกาศวิทยาลัยให้ นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพ จากการเป็นนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
[17-11-63] ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิจ และค่า กิจกรรม อวท. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
[13-11-63] ประกาศ วิทยาลัยฯ เรื่อง ปฏิทินงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2563
[10-11-63] ประกาศรับสมัคร เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
[01-10-63] ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การเรียกรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
[25-09-63] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
[16-09-63] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่1 ส่วนที่1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และ ส่วนที่2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
[26-08-63] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
[25-08-63] ประกาศวิทยาลัยฯเรื่อง ขอยกเลิกการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 ส่วนที่1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และส่วนที่2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่
[19-08-63] ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และส่วนที่ 2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
[04-08-63] ประกาศปฏิทินกำหนดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563
[04-08-63] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป พร้อมทั้ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
[15-07-63] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
[17-06-63]  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล
[17-06-63] ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูจ้างสอน สาขา วิชาช่างก่อสร้า
[17-06-63] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
[17-06-63] กำหนดการประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ ฤดูร้อน/2562
[29-05-63] ประกาศเรื่อง อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษา/ค่าลงทะเบียน/ค่าหน่วยกิจ/ค่ากิจกรรมพื้นฐาน รวมถึงกำหนดการเปิดภาคเรียนและกำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่1/2563
[15-06-63] ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับ ปวช .1 ทุกสาขาวิชาประจำปีการศึกศึกษา 2563
[15-06-63] ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาระดับ ปวส.1 ทุกสาขาวิชาประจำปีการศึกษา2563
[15-06-63] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนสาขาวิชาช่างก่อสร้าง
[29-05-63] ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ร้านสวัสดิการ
[29-05-63] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา
[22-05-63] ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า และสาขาเทคโนโลยียานยนต์ ประจำปีการศึกษา2563
[20-05-63] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) เจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการ จำนวน ๑ อัตรา
[20-05-63] ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป รอบสอบคัดเลือก ที่มาสมัครเรียนเมื่อวันที่ 3 -12 พฤษภาคม 2563
[20-05-63] แจ้งเลื่อนการเข้ารับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ
[13-05-63] ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป รอบสอบคัดเลือก ที่มาสมัครเรียนเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ถึง 12 พฤษภาคม 2563
[01-05-63] ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป เพิ่มเติมรอบสอบคัดเลือก